Aktuálne výzvy

25. júla 2019 – Architektonicko-krajinárska súťaž “Mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu” 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlasuje v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo 16. mája 2018 (ďalej len „SP SKA“), s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov verejnú anonymnú architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov

„MOBILIÁR PRE POHRONSKÚ HRADNÚ CESTU“

Predmetom súťaže je riešenie jednotného mobiliáru pre lokality pri turistických cieľoch areálov hradov Pohronskej hradnej cesty a na vodnej trase Hronom s demonštráciou prvkov v lokalite pri hrade Šášov, ktorej rozsah je definovaný v súťažných pomôckach.

Súťažné podklady, súťažné pomôcky, ako aj odpovede na otázky súťažiacich sú uverejnené na https://regiongron.sk/aktualne-vyzvy/

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751