Aktuálne výzvy

Architektonicko-krajinárska súťaž “Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia

Výsledky súťaže

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v partnerstve s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlasila v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo 16. mája 2018 (ďalej len „SúP SKA“), s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov verejnú anonymnú architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov

PRÍRODE BLÍZKA INFRAŠTRUKTÚRA V KRAJINE STREDNÉHO POHRONIA

Vyhodnotenie súťaže: Záverečný protokol

Ďalšie informácie TU

 

Víťazné návrhy:

Architektonicko-krajinárska súťaž “Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v partnerstve s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlasuje v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo 16. mája 2018 (ďalej len „SúP SKA“), s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov verejnú anonymnú architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov

PRÍRODE BLÍZKA INFRAŠTRUKTÚRA V KRAJINE STREDNÉHO POHRONIA

Súťažné podmienky (ďalej len „SP“) boli prerokované a odsúhlasené porotou na ustanovujúcom zasadnutí poroty, konanom virtuálne 22. apríla 2020 s dorokovaním „per rollam“ dňa 30.04.2020. SKA súťažné podmienky overila dňa 11.05.2020, overovací protokol č. KA-325/2020.

Predmetom súťaže je riešenie:

  • vyhliadkového bodu na vrchu „Vojšín“ (819 m.n.m.) pri obci Malá Lehota, na hranici k.ú. Mala Lehota a Nová Baňa. Vrcholom prechádza náučný chodník Vojšín.
  • pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke „Andezitové kamenné more“ https://regiongron.sk/andezitove-kamenne-more/
  • návrh orientačných prvkov pre náučný chodník Vojšín (https://regiongron.sk/naucny-chodnik-vojsin/), ktoré budú použité v budúcnosti aj na iných turistických destináciách stredného Pohronia.

Účelom súťaže je získať najlepší návrh v zmysle kritérií hodnotenia, pričom po ukončení súťaže očakáva vyhlasovateľ ďalšie dopracovanie architektonického diela víťazom súťaže v podobe zhotovenia projektovej dokumentácie a realizačnej PD pre predmet súťaže, vrátane autorského dozoru.

Súťažné podmienky a všetky doplňujúce informácie nájdete TU

Dátum vyhlásenia súťaže: 12. mája 2020
Termín odovzdania súťažných návrhov: 07. júla 2020 do 15:00 hodiny

Ukončené výzvy

Architektonicko-krajinárska súťaž „MOBILIÁR PRE POHRONSKÚ HRADNÚ CESTU“ pozná víťaza” 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlásila 25. júla 2019 verejnú anonymnú architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov: „MOBILIÁR PRE POHRONSKÚ HRADNÚ CESTU“.

Predmetom súťaže bolo riešenie jednotného mobiliáru pre lokality pri turistických cieľoch areálov hradov Pohronskej hradnej cesty a na vodnej trase Hronom s vyriešením pilotnej lokality prístaviska pri hrade Revište, pri zrúcanine hradu Šášov a v predpolí Zvolenského zámku, ktorej rozsah bol definovaný v súťažných pomôckach ako „vymedzenie riešeného územia“. Podstatným pre súťaž bol návrh mobiliáru, pričom vytipované lokality majú poslúžiť ako demonštrácia jeho použitia. Nie sú konkrétnymi riešeniami daného priestoru.

Účelom súťaže bolo získať najlepší návrh v zmysle kritérií hodnotenia, pričom po ukončení súťaže očakáva vyhlasovateľ ďalšie dopracovanie architektonického diela víťazom súťaže v podobe zhotovenia projektovej dokumentácie pre katalóg prvkov mobiliáru a realizačnej PD pre pilotnú lokalitu hradu Šášov, vrátane autorského dozoru. Priestory prístaviska Revište a predpolie Zvolenského zámku sú v súťaži použité len pre účely overenia koncepcie a nebudú predmetom priameho pokračovania v zákazke.

Viac o projekte a jeho zámere nájdete TU

Kompletné súťažné podmienky, podklady a výsledky sú dostupné na webe vyhlasovateľa TU

Zasadanie poroty k hodnoteniu súťažných návrhov sa konalo 22.októbra 2019.

Doručené súťažné návrhy si môžete detailnejšie prehliadnuť na www.archinfo.sk/diela/exterier/vysledky-sutaze-mobiliar-pre-pohronsku-hradnu-cestu

Víťazným návrhom sa stal návrh č. 1, ktorý porota ohodnotila nasledovne: “Kvalitné spracovanie tematiky, veľmi pôsobivé moderné a jednoduché – až minimalistické – uvítacie prvky, ktoré môžu byť lokalizované pre konkrétnu lokalitu. Dobrá je variabilita infotabúľ s perforovaným podkladom.” Autormi sú Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., Ing. arch. Michal Vaňo a Ing. arch. Lukáš Vasko.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751