Správna rada

Správna rada má 5 členov a je najvyšším orgánom neziskovej organizácie.

Mgr. Ondrej Lunter

Mgr. Ondrej Lunter

PhDr. Ján Beljak, PhD.

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Enikö Mag Fodor

Enikö Mag Fodor

Mgr.art. Roman Malatinec

Mgr.art. Roman Malatinec

doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.

doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.

Kompetencie správnej rady
 • schvaľuje rozpočet organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka,
 • schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení organizácie,
 • rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
 • na návrh riaditeľa organizácie schvaľuje jej organizačnú štruktúru,
 • podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
 • volí a odvoláva členov správnej rady v súlade s čl. VI ods. 2 štatútu,
 • volí a odvoláva členov dozornej rady,
 • volí a odvoláva riaditeľa organizácie a určuje jeho plat resp. odplatu,
 • schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
 • v prípade, ak podľa zákona č. 213/1997 musí byť ročná účtovná závierka overená audítorom, schvaľuje osobu audítora,
 • rozhoduje o zmenách v štatúte, a to dvojtretinovou väčšinou,
 • rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene organizácie,
 • rozhoduje o pridelení finančných prostriedkov v rámci interných grantových a dotačných schém.

Riaditeľ

Riaditeľ neziskovej organizácie je štatutárnym orgánom, ktorý koná v jej mene a riadi jej činnosť.

PaedDr. Janka Pálková, PhD.

PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Výkonná riaditeľka

Kompetencie riaditeľa
 • zabezpečuje vykonanie uznesení správnej rady, ak sú v nich uložené úlohy,
 • zabezpečuje vyhotovenie návrhu rozpočtu organizácie na príslušný rok a predkladá ho na schválenie správnej rade najneskôr do 30. novembra predchádzajúceho roka,
 • zabezpečuje zdroje financovania organizácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 213/1997,
 • zabezpečuje uloženie ročnej účtovnej závierky overenej audítorom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 213/1997 najneskôr do 15. apríla vo verejnej časti registra účtovných závierok,
 • zabezpečuje vypracovanie výročnej správy o činnosti a hospodárení organizácie najneskôr do 30. júna,
 • zabezpečuje zverejnenie výročnej správy organizácie v sídle organizácie a na jej webovom sídle a jej uloženie do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla.

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie vykonávajúcim dohľad nad hospodárením a nakladaním s finančnými prostriedkami.

Kamil Danko

Kamil Danko

László Jámbor

László Jámbor

Mgr. František Páleník

Mgr. František Páleník

Mgr. Maroš Skopal

Mgr. Maroš Skopal

Kompetencie dozornej rady
 • oboznamovať sa so všetkými písomnosťami a dokladmi súvisiacimi s činnosťou organizácie, ktoré je organizácia povinná predložiť najneskôr do 7 dní odo dňa písomného doručenia požiadavky,
 • kontrolovať vedenie účtovníctva,
 • preskúmavať ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a svoje vyjadrenie k nim predkladá správnej rade,
 • upozorňovať správnu radu na zistené nedostatky,
 • navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • vykonávať ďalšiu činnosť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 213/1997.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751