Správna rada

Správna rada má 5 členov a je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. 

Ondrej Lunter

Ondrej Lunter

Martin Daniš

Martin Daniš

Ján Beljak

Ján Beljak

Zoltán Cziprusz

Zoltán Cziprusz

Roman Malatinec

Roman Malatinec

Kompetencie správnej rady
 • schvaľuje rozpočet organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka,
 • schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení organizácie,
 • rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
 • na návrh riaditeľa organizácie schvaľuje jej organizačnú štruktúru,
 • podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
 • volí a odvoláva členov správnej rady v súlade s čl. VI ods. 2 štatútu,
 • volí a odvoláva členov dozornej rady,
 • volí a odvoláva riaditeľa organizácie a určuje jeho plat resp. odplatu,
 • schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
 • v prípade, ak podľa zákona č. 213/1997 musí byť ročná účtovná závierka overená audítorom, schvaľuje osobu audítora,
 • rozhoduje o zmenách v štatúte, a to dvojtretinovou väčšinou,
 • rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene organizácie,
 • rozhoduje o pridelení finančných prostriedkov v rámci interných grantových a dotačných schém.

Riaditeľ

Riaditeľ neziskovej organizácie je štatutárnym orgánom, ktorý koná v jej mene a riadi jej činnosť.

PaedDr. Janka Pálková, PhD.

PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Výkonná riaditeľka

Kompetencie riaditeľa
 • zabezpečuje vykonanie uznesení správnej rady, ak sú v nich uložené úlohy,
 • zabezpečuje vyhotovenie návrhu rozpočtu organizácie na príslušný rok a predkladá ho na schválenie správnej rade najneskôr do 30. novembra predchádzajúceho roka,
 • zabezpečuje zdroje financovania organizácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 213/1997,
 • zabezpečuje uloženie ročnej účtovnej závierky overenej audítorom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 213/1997 najneskôr do 15. apríla vo verejnej časti registra účtovných závierok,
 • zabezpečuje vypracovanie výročnej správy o činnosti a hospodárení organizácie najneskôr do 30. júna,
 • zabezpečuje zverejnenie výročnej správy organizácie v sídle organizácie a na jej webovom sídle a jej uloženie do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla.

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie vykonávajúcim dohľad nad hospodárením a nakladaním s finančnými prostriedkami.

Matej Snopko

Matej Snopko

Mikuláš Pál

Mikuláš Pál

Martin Turčan

Martin Turčan

Ing. Július Laššan

Ing. Július Laššan

Laszlo Jambor

Laszlo Jambor

Kompetencie dozornej rady
 • oboznamovať sa so všetkými písomnosťami a dokladmi súvisiacimi s činnosťou organizácie, ktoré je organizácia povinná predložiť najneskôr do 7 dní odo dňa písomného doručenia požiadavky,
 • kontrolovať vedenie účtovníctva,
 • preskúmavať ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a svoje vyjadrenie k nim predkladá správnej rade,
 • upozorňovať správnu radu na zistené nedostatky,
 • navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • vykonávať ďalšiu činnosť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 213/1997.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751