Informácie o projekte SPACE – jednotné kontaktné miesta pre mladých v BBSK

Informácie o projekte

Prioritná os: 401404 – 4P4 Záruka pre mladých (Zamestnanosť mladých ľudí)

Fond: ESF+

Špecifický cieľ: 401404059 – ESO4.12 Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí (ESF+) – menej rozvinuté

Kód výzvy: PSK-MPSVR-023-2023-DV-ESF+

Kód projektu: 401404DYZ7

Kód ŽoNFP: NFP401404DYZ7

Zmluva o NFP č. Z401404DYZ7

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.

ZAZMLUVNENÁ VÝŠKA NFP (Zmluva o NFP č. Z401404DYZ7)

 Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu
12 140 000,00 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EU a ŠR (92% z celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu v EUR):
11 168 800,00 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa (8% z celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu v EUR):
971 200,00 EUR

Odkazy:
https://www.eurofondy.gov.sk/program-slovensko/index.html
https://www.employment.gov.sk

 

POPIS PROJEKTU

Hlavný cieľ projektu: Podpora zvýšenia regionálnej zamestnanosti mladých ľudí vo veku do 30 rokov, v situácii NEET a ohrozených situáciou NEET, a posilnenie ich zručností nevyhnutných pre meniaci sa trh práce cez poskytovanie koordinovaných a individualizovaných služieb na jednom mieste v regióne BBSK. Zároveň, cieľom je zabezpečiť udržateľné a efektívne fungovanie JKM vďaka partnerskému princípu, kde pod jednou strechou poskytujú kvalitné služby profesionálni odborní pracovníci z partnerských organizácií/profesií, pri riešení zložitej životnej situácie osôb z CS a zabezpečujú tak holistický prístup.

Cieľovou skupinou (CS) projektu sú v zmysle Odporúčania Rady o moste k pracovným miestam – posilnení Záruky pre mladých ľudí: mladí ľudia v situácii NEET, vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy; mladí ľudia ohrození situáciou NEET: žiaci základných a stredných škôl, vrátane žiakov so ŠVVP; mladí ľudia so zdravotným postihnutím; mladí ľudia z MRK; mladí ľudia, štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov; mladí ľudia, ktorí dosiahli vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie; mladí rodičia; mladí dospelí odchádzajúci z CDR; mladí ľudia po skončení výkonu trestu odňatia slobody. V zmysle Odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje Európska záruka pre deti: deti v núdzi. Výstup projektu bude meraný prostredníctvom MU PO113 – Počet osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby a to v plánovanom počte 62. Výsledok projektu bude meraný prostredníctvom MU PR074 – Klienti, ktorí využili služby a to v plánovanom počte14 800 v rámci 8 JKM.

 Hlavná aktivita: Zriadenie JKM a zabezpečenie ich udržateľného a efektívneho fungovania

Hlavná aktivita bude realizovaná počas celej doby realizácie projektu prostredníctvom troch podaktivít:

  1. Zabezpečenie udržateľného a efektívneho fungovania existujúcich JKM pre poskytovanie existujúcich služieb na partnerskom základe, prípadne zriadenie nových JKM: – Ide o inovovanie existujúcich siedmich JKM SPACE v BBSK aplikovaním prístupov opierajúcich sa o dobrú prax zo zahraničia a zriadenie ôsmeho JKM SPACE. Ide najmä o zabezpečenie odborníkov z partnerských organizácií na pravidelné poskytovanie služieb v priestoroch JKM.
  2. Zriadenie tímov pracovníkov s mládežou JKM: – Ich hlavnou úlohou bude podporiť vnútornú motiváciu mladých ľudí a ich nezávislosť, ide o veľmi voľnú časť modelu práce s mládežou (sú zamestnancami JKM, sú ústrednými postavami pri práci s cieľovou skupinou a jej orientovaniu do JKM, na konkrétne služby, prípadne do workshopov (ak existujú, alebo do obdobných služieb s cieľom získania pracovných návykov). Ich základnou úlohou je získať si dôveru u CS, zabezpečiť pocit bezpečia u CS a motiváciu začať rozmýšľať o riešení svojej situácie, všetko dobrovoľne a bez donútenia).

Zriadenie alebo spolupráca pri vytvorení alebo fungovaní tzv. mládežníckych workshopov pre získanie pracovných návykov: – Zriadenie mládežníckych workshopov v spolupráci s relevantnými partnermi – workshopy majú neformálnu, priateľskú a uvoľnenú časť, a špecializujú sa najmä na získanie pracovných, študijných a sociálnych návykov

Úlohy JKM SPACE v BBSK:

  • Vytváranie sietí a spolupráce, nielen medzi JKM a partnermi, ale aj medzi jednotlivými klientmi, napr. sieťovanie mladých ľudí, ktorí by chceli podnikať a úspešných podnikateľov v regióne.
  • Definovanie procesných krokov pri práci s mladými
  • Definovanie spôsobu spolupráce a jednoznačných zodpovedností každého z partnerov.
  • Zabezpečenie testovania zručností, ak s tým osoba z CS súhlasí, najmä IT zručností, pričom testovanie má byť len nástrojom na zistenie konkrétnych potrieb klientov a navrhnutie konkrétnych typov vzdelávacích možností/kurzov na doplnenie zručností.
  • Spolu/vyhľadávanie mladých ľudí v teréne a práca v teréne. Podpora a vedenie mladých ľudí v JKM a v teréne.
  • Flexibilita, prispôsobovanie služieb individuálnym potrebám. Posilňovanie sebaúcty a motivácie mladých ľudí.
  • Zabezpečenie a zvyšovanie účinnosti modelu JKM tak, aby čo najviac osôb z CS dosiahlo udržateľné a kvalitné riešenie podľa ich predstáv v čo najkratšom čase avšak s ohľadom na individuálny prístup zachovanie si dôvery osôb z CS. Čísla nesmú mať dopad na kvalitu.

Hlavným prínosom JKM je holistický a koordinovaný prístup kde sa jednotliví aktéri dopĺňajú a spoločne plánujú jednotlivé kroky v podpore mladých ľudí v situácii NEET. Práca s osobou z CS môže trvať krátke obdobie, ale aj niekoľko mesiacov až rokov. Úlohou JKM bude vytvoriť také partnerstvá, ktoré umožnia poskytovať v JKM všetky potrebné typy služieb pre riešenie individuálnej situácie mladých ľudí a zároveň zabezpečovať prevenciu pre mladých ľudí ohrozených situáciou NEET. JKM sa budú venovať najmä neaktívnym mladým ľuďom, keďže títo nie sú vedení v evidencii úradov práce a nemajú tak prístup k službám zamestnanosti. Počet neaktívnych mladých ľudí za posledných desať rokov narástol a predstavuje už väčšinu mladých ľudí v situácii NEET.

Miestom realizácie projektu je územie BBSK (8 vybraných okresov BBSK) s plánom trvania na 66 mesiacov, od 1/2024 do 6/2029.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751