Sociálna ekonomika je aktívnym nástrojom na podporu zamestnanosti, regionálneho rozvoja a verejných služieb. Slúži spoločnosti pri riešení spoločenských výziev akým sú sociálna a pracovná integrácia či vytváranie pracovných miest.

CIELE

     ►    podpora a vytváranie priaznivého podnikateľského ekosytému pre rozvoj sociálnej ekonomiky

     ►    zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti sociálnych podnikov v kraji

     ►    zvyšovanie pozitívneho sociálneho vplyvu

     ►    podporovanie sociálneho a pracovného začlenenia znevýhodnených a zraniteľných osôb

     ►    zvyšovanie povedomia o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní

AKTIVITY

     ►  poskytovanie administratívnej a projektovej podpory BBSK v rámci iniciatívy Výzva Farmár
            Viac info: https://www.bbsk.sk/vyzva-pre-farmarov-ponohospodarov                                        

     ►  predkladanie návrhov a spolupodieľanie sa na príprave strategických materiálov

     ►  tvorba, plánovanie a implementácia krajských projektov

     ►  aktívna podpora a poradenstvo už existujúcim krajským sociálnym podnikom

BEZPLATNÉ PORADENSTVO O SOCIÁLNEJ EKONOMIKE A SOCIÁLNOM PODNIKANÍ:

     ►  Regionálne centrum sociálnej ekonomiky Banská Bystrica
Viac info: www.socialnaekonomika.sk

     ►  poskytovanie odborného poradenstva v oblasti zakladania sociálnych podnikov v zmysle Zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a                    sociálnych podnikoch (príprava dokumentov, proces registrácie, možnosti štátnej podpory a financovania a pod.)

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751