Sociálna ekonomika je aktívnym nástrojom na podporu zamestnanosti, regionálneho rozvoja a verejných služieb. Slúži spoločnosti pri riešení spoločenských výziev akým sú sociálna a pracovná integrácia či vytváranie pracovných miest.

CIELE

     ►    podpora a vytváranie priaznivého podnikateľského ekosytému pre rozvoj sociálnej ekonomiky

     ►    zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti sociálnych podnikov v kraji

     ►    zvyšovanie pozitívneho sociálneho vplyvu

     ►    podporovanie sociálneho a pracovného začlenenia znevýhodnených a zraniteľných osôb

     ►    zvyšovanie povedomia o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní

AKTIVITY

     ►   poskytovanie aktívnej podpory samosprávam, subjektom tretieho a súkromného sektora v oblasti odborného poradenstva                                         a projektových zámerov pri zakladaní sociálnych podnikov v zmysle Zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

     ►   aktívna podpora a poradenstvo už existujúcim krajským a registrovaným sociálnym podnikom

     ►   sieťovanie aktérov a odborníkov

     ►   tvorba, plánovanie a implementácia krajských projektov

     ►   zabezpečenie podpory v oblasti šírenia osvety a zvyšovania povedomia o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní

     ►   prekladanie návrhov a spolupodieľanie sa na príprave strategických materiálov

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751