Sociálna ekonomika

Vedenie kraja pri svojom nástupe do funkčného obdobia deklarovalo, že bude robiť také kroky a opatrenia, aby v rámci svojej pôsobnosti zlepšilo fungovanie sociálnej ekonomiky.

Zástupcovia kraja na čele so županom Jánom Lunterom si uvedomujú dôležitosť tohto odvetvia a vytvárajú vhodné podmienky na realizáciu projektových zámerov týkajúcich sa zníženia nezamestnanosti v jednotlivých okresoch v rámci Dobrého kraja.

Na základe zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.5.2018 sa vedenie BBSK rozhodlo založiť samostatné oddelenie sociálnej ekonomiky v rámci Rozvojovej agentúry BBSK.

Aktivity a ciele oddelenia sociálnej ekonomiky v rámci Rozvojovej agentúry BBSK

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.

je stavebný Registrovaný integračný sociálny podnik s pracoviskom Brezne.

Bol založený v novembri 2018 samosprávnym krajom, ktorý je jeho 100 %-ným vlastníkom.

Sociálny podnik v Brezne prispieva k dosahovaniu svojich cieľov poskytovaním služieb zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb definovaných zákonom č. 112/2018 v rámci predmetu svojej činnosti.

Vykonáva stavebnú činnosť prevažne v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja na objektoch a majetku vo vlastníctve alebo v správe BBSK.

Agentúra práce BBSK, n.o.

Hlavnou náplňou je príprava znevýhodnených registrovaných aj neregistrovaných uchádzačov na trhu práce (resp. dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených) a prepájanie týchto uchádzačov s potencionálnymi zamestnávateľmi v regióne.

Zároveň sa agentúra aktívne zapája do vzdelávania zamestnávateľov a tomu ako pracovať s rôznymi typmi zamestnancov.

Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.

registrovaný sociálny podnik

Je zameraný na pestovanie cesnaku, drevín, ovocinárstvo a chov včiel s následnou distribúciou produkcie do našich zariadení- jedální. Ide o pilotný projekt v okrese Poltár, ktorý má ambíciu rozšíriť sa do ďalších menej rozvinutých okresov.

Hlavným cieľom je získavanie pracovných návykov, zvyšovanie zručností dlhodobo nezamestnaných a ich postupné zaradenie na trh práce.

Aktívna pomoc samosprávam

a tretiemu sektoru

Oddelenie sociálnej ekonomiky aktívne pomáha samosprávam
a tretiemu sektoru formou odborného poradenstva
alebo pomocou pri projektových zámeroch.

V rámci Slovenska je tento druh a spôsob pomoci ojedinelý.

Vedenie BBSK tým potvrdzuje svoje predsavzatia, ktoré si dalo pred nástupom do funkčného volebného obdobia, že chce byť inovatívne a flexibilné pri riešení tejto problematiky a bude maximálne pomáhať a podporovať vznik sociálneho podnikania v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte

Ing. Milan Vaňo

špecialista na sociálnu ekonomiku
+421 948 874 659
milan.vano@dobrykraj.sk

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751