Projekt pomoc malým obciam priamo
z úrovne kraja

Banskobystrický samosprávny kraj pomáha malým obciam prostredníctvom Sekcie stratégie a politík – Oddelenia regionálnych inovácií pri príprave projektov a čerpaní eurofondov. Je to jedna z foriem, akou kraj priamo POMÁHA pri VYROVNÁVANÍ REGIONÁLNYCH ROZDIELOV na svojom území.

Kvalitný projekt je základným predpokladom úspešného získania finančných zdrojov na realizovanie Vašich projektových zámerov. Práve kvalita projektu je jednou z najdôležitejších podmienok úspechu pri vyhodnocovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Vypracovanie kvalitnej projektovej žiadosti si vyžaduje dostatočné skúsenosti, čas, personálne kapacity a prehľad v množstve informácií z oblasti financovania projektov z externých zdrojov. Kvalitný projekt by mal byť okrem iného aj v súlade s cieľmi lokálnych a regionálnych stratégií rozvoja.

Komu sú pomoc a služby RA BBSK určené?

Predovšetkým malým obciam do 1 000 obyvateľov. Či už máte rozpracované projektové zámery alebo ešte len zaujímavé nápady na projekty a neviete, z čoho ich financovať, môžete ich s nami nezáväzne konzultovať.

Aké služby ponúka RA BBSK?

Bezplatne: konzultácia a posúdenie projektových zámerov a pomoc pri vyhľadaní vhodnej finančnej schémy, resp. programu na spolufinancovanie,

600,- EUR: príprava žiadostí o dotáciu (napr. Envirofond) a príprava projektovej žiadosti pre projekty financované verejno-súkromnými partnerstvami (Výzvy MAS z Programu rozvoja vidieka a IROP-u), v cene je:

  • spracovanie projektového zámeru do podoby žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a rozpočtu projektu,
  • kontrola a kompletizácia povinných príloh a súvisiacich povinných dokumentov ŽoNFP a kontrola formálnej správnosti pred podaním ŽoNFP,
  • komunikácia s príslušným riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom (ministerstvom), resp. implementačnou agentúrou,
  • asistencia pri doplnení dokumentov dodatočne vyžiadaných riadiacim orgánom, návrh zapracovania potrebných zmien v predloženom projekte,

1400,- EUR: príprava žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR

Konečná cena spracovania ostatných žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude posudzovaná individuálne na základe špecifickosti Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP (Plán obnovy a odolnosti SR, OP Slovensko, OP Ľudské zdroje, OP Kvalita životného prostredia, IROP a pod.)

13,- EUR/hod. – implementácia schváleného projektu:

  • v prípade schválenia ŽoNFP/dotácie samotnú implementáciu, riadenie a monitorovanie projektu,
  • implementáciu, riadenie a monitorovanie už existujúcich projektov,
  • pomoc v prípade problémov vzniknutých pri implementácii už existujúcich projektov – rizikový manažment.

Platné od 01.02.2022

Je pomoc RA BBSK určená len pre projekty financované z fondov EÚ?

Prioritou RA BBSK je pomoc pri eurofondových projektoch. Nie vždy sú však v danom čase vyhlásené vhodné výzvy. Keďže existujú rôzne formy pomoci, z verejných i súkromných zdrojov, naši odborníci vám radi poradia aj iné formy spolufinancovania projektových zámerov a budú vás sprevádzať pri príprave žiadosti a následne aj počas samotnej realizácie projektu.

Ako prebieha konzultácia?

Pri prvom kontakte odporúčame telefonicky si dohodnúť konkrétny termín osobnej konzultácie. V prípade, že už máte rozpracovaný projektový zámer alebo realizujete projekt, oznámte nám to ešte pred návštevou našej kancelárie. Pripravíme pre vás konzultáciu šitú na mieru. Ďalší postup bude závisieť od vzájomnej dohody.

Koľko stojí konzultácia?

Samotná konzultácia je bezplatná. V prípade dohody na konkrétnej spolupráci bude spoplatnená len príprava projektovej žiadosti, prípadne spracovanie verejného obstarávania.

Neváhajte nás kontaktovať

Adresa

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

Námestie SNP 1
974 01 Banská Bystrica

Kontakt

+421 948 908 823
+421 947 798 495
projekty@dobrykraj.sk

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751