projektová podpora obcí

Banskobystrický samosprávny kraj pomáha obciam prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. pri príprave projektov a čerpaní eurofondov. Je to jedna z foriem, akou kraj priamo POMÁHA pri VYROVNÁVANÍ REGIONÁLNYCH ROZDIELOV na svojom území.

Komu sú pomoc a služby RA BBSK určené?

Predovšetkým obciam do 2000 obyvateľov.

Aké služby ponúka RA BBSK?

1. Príprava projektovej žiadosti (ďalej len „žiadosť/ŽoNFP) pre projekty financované verejno-súkromnými partnerstvami (Výzvy MAS z Programu rozvoja vidieka a IROP-u)                                                                                                                                                                                                           od 700,- EUR

2. Príprava žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR, príprava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka (mimo MAS), príprava žiadosti o NFP z programu Slovensko.                                                                                     od 1500,- EUR

V službách zahrnutých k príprave žiadosti je zahrnuté:
 • detailná konzultácia
 • spracovanie projektového zámeru do podoby žiadosti a rozpočtu projektu,
 • kontrola a kompletizácia povinných príloh a súvisiacich povinných dokumentov so žiadosťou a kontrola formálnej správnosti pred podaním žiadosti,
 • komunikácia s príslušným Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom (ministerstvom/Vykonávateľom),
 • asistencia pri doplnení dokumentov dodatočne vyžiadaných Riadiacim orgánom, návrh zapracovania potrebných zmien v predloženom projekte

Konečná cena za spracovania žiadosti bude posudzovaná individuálne na základe špecifikácie Výzvy na predkladanie žiadostí  a predpokladanej náročnosti spracovania žiadosti a jej príloh.

3. Implementácia schváleného projektu

V procese implementácie je zahrnuté:

 • riadenie a monitorovanie už schváleného projektu (spracovanie Žiadostí o platbu (záverečné, priebežné, refundačné, predfinancovanie, zálohové platby), Monitorovacie správy (výročné, mimoriadne, následné, záverečné), zmenové konania (všetky typy) a pod.)
 • pomoc v prípade problémov vzniknutých pri implementácii už existujúcich projektov – krízový manažment.

Ceny sú platné od 1.7.2023

  Kontakt

  projekty@dobrykraj.sk

  Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

  Námestie SNP 1
  97401 Banská Bystrica

  info@dobrykraj.sk

  +421 48 43 25 751