Program AKADÉMIA

Rozvojová agentúra BBSK, n.o. v spolupráci s UMB v Banskej Bystrici realizuje program AKADÉMIA. Jej cieľom je poskytnúť študentom základné poznatky a pravidlá a umožniť im naučiť sa uviesť teoretické vedomosti do praxe osvojením zručností v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných z externých zdrojov so zameraním najmä na Európske a štrukturálne investičné fondy (EŠIF), a získať zručnosti v oblasti strategického prístupu k manažmentu projektového portfólia so zámerom úspešne riadiť riziká vznikajúce v manažmente projektov financovaných z externých zdrojov.

Cieľom akadémie je vytvoriť priestor pre získanie praktických zručností v oblasti riadenia projektov počas vysokoškolského štúdia vo verejnej inštitúcií.

Zvýšenie praktického základu umožní vyššiu uplatniteľnosť na trhu práce a duálne vzdelávanie posunie kvalitu získaných informácií.

Priebeh programu AKADÉMIA

Akadémia pozostáva z troch fáz praxe, ktorá nadväzuje na akademický proces UMB v Banskej Bystrici. Spolupráca bude prebiehať počas jedného akademického roka, t. j. počas zimného a letného semestra 2022/2023.

Akademický rok: 2022/2023

Termín realizácie: október 2022 – jún 2023

Trvanie: 19 modulov (termíny modulov sú len orientačné)

Spôsob realizácie: kombinovaná forma (prezenčná + dištančná/online forma)

Prezenčná forma: 2-3 hodín / týždeň v sídle RABBSK

Dištančná forma/online forma: 6 hodín / týždeň

Cieľová skupina: študenti 1. – 2. ročník Mgr./Ing. Univerzita Mateja Bela

Náplň práce študenta v AKADÉMII a možnosti využitia získaných skúseností

  • študent napomáha pri sledovaní aktuálnych výziev a možnostiach čerpania štrukturálnych fondov, dotácií a grantov počas prípravnej aj implementačnej fázy cyklu projektového riadenia;
  • študent konzultuje možnosti spracovania a prípravy podkladov projektových zámerov so zodpovednými zamestnancami RA BBSK, n. o. a zároveň s jednotlivými organizačnými zložkami;
  • študent vypomáha pri vypracovávaní žiadostí o finančný príspevok financovaných z externých finančných zdrojov a zároveň pri implementácii už schválených projektov, získava tak prax aj v oblasti administrácie projektu, t. j. pri realizačnej fáze, fáze evaluácie a monitorovania;
  • študentovi v druhej fáze Akadémie je možné poskytnúť odbornú pomoc pri vypracovávaní bakalárskej práce alebo inej záverečnej práce s externým konzultantom z RA BBSK, n. o. v oblasti riadenia projektov (zároveň má študent na akademickej pôde schváleného školiteľa záverečnej práce, ktorý plne zabezpečuje hodnotenie a odovzdanie práce);
  • študent sa počas celého výkonu praxe vzdeláva a oboznamuje s aktuálne platnými právnymi predpismi SR a EÚ (najmä Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj “zákon o finančných nástrojoch”), Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 292/2014 Z. z. o EŠIF“), Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)), usmerneniami a manuálmi CKO (najmä k práci v ITMS2014+), príručkami RO/SO pre žiadateľov a prijímateľov NFP a ďalšími súvisiacimi predpismi a dokumentmi z oblasti čerpania fondov EÚ.

Čo študent absolvovaním AKADÉMIE získa?

  • Bezplatnú odbornú prax.
  • Po ukončení stáže bude vystavený doklad o absolvovaní, ktorý si študent môže uviesť do svojho CV.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751