Program AKADÉMIA

Pripravujeme v roku 2024 

Akadémia projektového manažmentu pre samosprávy

Cieľová skupina: zástupcovia samospráv alebo ich  zamestnanci ( pre obce do 2000 obyvateľov)

Predpokladaný termín: máj 2024

Predpokladaný rozsah: 12 hodín

Forma: prezenčne v priestoroch RABBSK

Kapacita: max. 10 osôb

Realizovali sme v roku 2022/2023

Akadémia projektového manažmentu pre študentov VŠ

Cieľová skupina: študenti 1. – 2. ročník Mgr./Ing. Univerzita Mateja Bela

Termín realizácie: október 2022 – jún 2023

Trvanie: 19 modulov

Spôsob realizácie: kombinovaná forma (prezenčná + dištančná/online forma)

Rozvojová agentúra BBSK, n.o. v spolupráci s UMB v Banskej Bystrici realizovala program AKADÉMIA, ktorej cieľom bolo poskytnúť študentom základné poznatky, pravidlá v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných z externých zdrojov, prioritne  so zameraním najmä na Európske a štrukturálne investičné fondy (EŠIF).

Cieľom akadémie bolo vytvorenie priestoru pre získanie praktických zručností v oblasti riadenia projektov počas vysokoškolského štúdia vo verejnej inštitúcií a tým zvýšiť svoj potenciál  uplatnenia sa na trhu práce.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751