Pilotný projekt v Banskobystrickom kraji implementuje Rozvojová agentúra BBSK v partnerstve s riadiacim orgánom ESF+ na Slovensku, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR).

ALMA (z angl. Aim, Learn, Master, Achieve) – je iniciatívou EÚ zameranou na podporu znevýhodnených mladých ľudí vo veku od 18 – 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (tzv. NEET). Cieľom je pomôcť im začleniť sa do spoločnosti prostredníctvom absolvovania zahraničnej pracovnej stáže. Zvyčajne ide o osoby, ktoré majú sťažené šance dostať sa k práci alebo odbornej príprave z individuálnych alebo štrukturálnych dôvodov (napr. zdravotné znevýhodnenie, dlhodobá nezamestnanosť, nedostatočná kvalifikácia/zručnosti, migračné zázemie, príslušnosť k MRK).

CIELE

       ►    Poskytnúť mladým NEET praktické skúsenosti, sociálne kompetencie a pracovné príležitosti

       ►    Posilniť ich sebavedomie a sebadôveru prostredníctvom možností medzinárodnej mobility a nasmerovať ich k pracovným                                          príležitostiam po návrate

PROJEKT PONÚKA ZNEVÝHODNENÝM MLADÝM ĽUĎOM:

     ►    Intenzívnu prispôsobenú odbornú prípravu v domovskej krajine (prípravná fáza)

     ►    Pracovnú prax pod dohľadom a so sprievodnými mentorskými službami na obdobie 3 až 4 mesiacov v inom členskom štáte EÚ – ČR a                    Taliansko (mobilná fáza)

     ►   Nepretržitú podporu po návrate, pri snahe využiť novonadobudnuté zručnosti na získanie zamestnania alebo ďalšieho vzdelávania v                       domovskej krajine (nadväzujúca fáza).

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751