Plán obnovy a odolnosti SR – projekty

Revitalizácia historického Coburgovského parku v Pohorelej Maši

Projekt sa zaoberá komplexnou revitalizáciou vzácneho historického parku, ktorý vybudovali Coburgovci v prvej polovici 19. storočia v Pohorelskej Maši – miestnej časti obce Pohorelá. Projekt prispieva prioritne k zachovaniu kultúrnych hodnôt krajiny, ale úzko súvisí aj s rozvojom udržateľného cestovného ruchu.

Projekt prispeje k uchovávaniu kultúrno – historického potenciálu a jeho zámerom je revitalizáciou týchto hodnôt zvýšiť povedomie o histórii regiónu a podporiť tým budovanie miestnej identity a socioekonomický rozvoj. Revitalizácia parku umožní jeho bezpečné využívanie širokou verejnosťou a návštevníkmi, popularizáciu kultúrneho dedičstva a zároveň bude súčasťou infraštruktúry na zvyšovanie enviromentálneho povedomia.

Udržateľný rozvoj cykloturistiky v Národnom parku Muránska Planina

Projekt je zameraný na komplexné riešenie rozvoja cykloturistiky v Národnom parku Muránska planina, ako osobitne citlivom území z hľadiska biodiverzity. Preto predmetom projektu nie je len značenie nových cykloturistických trás a zabezpečenie vysokej kvality existujúcich cykloturistických trás, ale komplexné nastavenie rozvoja cykloturistiky v súlade s princípmi udržateľnosti.

To zahŕňa aj koordináciu aktivít, rozvojových zámerov a spolupráce, zber dát, monitoring a predovšetkým pilotné mapovanie trás a lokalít ako súčasti manažmentu. Zároveň projektový zámer pracuje s rastúcim záujmom cieľovej skupiny cykloturistov o trávenie času v prírode ako príležitosťou pre zvyšovanie povedomia o potrebách ochrany prírody a krajiny a zodpovednom správaní.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751