“Vytvoriť v kraji priestor, kde aktívni ľudia chcú žiť,
zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas.

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BBSK, n.o.

 

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja začala svoju činnosť
22. mája 2018. Má za úlohu svojimi aktivitami prispieť k zlepšeniu sociálno-ekonomickej situácie v kraji s dôrazom na najmenej rozvinuté regióny. Našou úlohou je koordinovať regionálny rozvoj v jednotlivých okresoch kraja a implementovať rozvojové priority pre Dobrý kraj.

CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ VIDIEKA

 

Vytvárame podmienky pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu v kraji s dôrazom na jeho prírodný a kultúrno-historický potenciál. Podporujeme lokálnu produkciu, regionálnych remeselníkov a tradičnú výrobu a zachovávame ju tak pre ďalšie generácie.

PODPORA ZAMESTNANOSTI

 

Prevádzkujeme regionálne centrá práce s mládežou SPACE, v ktorých ponúkame mladým ľuďom komplexné služby efektívnej podpory a poradenstva pre ich plynulý prechod zo školy do zamestnania alebo návrat na trh práce.

PODPORA INOVÁCIÍ

 

Naším dlhodobým cieľom je motivovať, budovať, kultivovať a rozvíjať inovačný ekosystém v kraji. Vytvárame prepojenia medzi priemyslom, univerzitami, vedecko-výskumnými inštitúciami, podnikavcami a kreatívcami, verejnou správou a neziskovým sektorom.

Podpora regionálnej ekonomiky

 

Pomáhame malým obciam pri príprave a čerpaní eurofondov, pri implementácii a realizácii už schválených projektov. Záleží nám aj na životnom prostredí, preto sa venujeme projektom zameraným na cirkulárnu ekonomiku formou sieťovania investorov, vzdelávania žiakov alebo hľadáme projekty, ktoré umožnia spustenie prevádzky pre opätovné zhodnotenie odpadov.

PODPORA A ROZVOJ AMBULANCIÍ

 

Otvárame ambulancie tam, kde chýbajú. Výnosy z existujúcich ambulancií používame na ich prevádzku ako aj na zriaďovanie nových. Našim cieľom je zabezpečiť rovnakú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre každého občana nášho kraja.

 

Sociálna ekonomika

 

Podporujeme priaznivý podnikateľský ekosystém pre rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšujeme konkurencieschopnosť a udržateľnosť sociálnych podnikov v kraji a zabezpečujeme sociálnu inklúziu znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751