Našim cieľom je orchestrovať inovačný ekosystém, teda motivovať a spájať univerzity, verejnú správu a podnikateľský sektor a vytvárať podmienky pre ich efektívnu spoluprácu, výmenu informácií, tvorbu nových produktov a služieb, zdieľanie nových poznatkov a tým zvýšenie inovačného potenciálu celého kraja.

CIELE

       ►    Zvýšenie počtu obyvateľov kraja (žiaci SŠ, študenti VŠ, mladí ľudia a záujemci o reskilling/upskilling) disponujúcich zručnosťami                                  potrebnými pre transformujúcu sa spoločnosť

       ►    Zvýšenie medziročného rastu nových malých a stredných podnikov a regionálnych start-upov

       ►    Zvýšenie počtu technologických a netechnologických inovácií, ktoré budú výsledkom spolupráce medzi firmami a výskumnými                                  inštitúciami v súčinnosti s regionálnym inovačným centrom BBSK.

       ►    Zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja

informatika 2.0

INFORMATIKA 2.0

show your talent

SHOW YOUR TALENT

my machine

MY MACHINE

steam revolution

STEAM REVOLUTION

školy za demokraciu

ŠKOLY ZA DEMOKRACIU

rozbehni sa

ROZBEHNI SA

AKTIVITY

     ►    Realizácia  projektov zameraných na: tvorivosť, podnikavosť, digitálne zručnosit, kritické myslenie, STEAM, aktívne občianstvo a ľudské                  práva

     ►    Organizácia Hackathonov

     ►    Zavedenie akadémie podnikavosti pre mladých ľudí

     ►    Oragnizácia Innovation meetupov zameraných na sieťovanie regionálnych aktérov a prepájanie vedy a biznisu

     ►    Strategické a koncepčné plánovanie rozvoja inovačného ekosystému v kraji

     ►    Podpora a expertné poradenstvo pre regionálne firmy

     ►    Organizácia workshopov a konferencií

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751