Informácie o projekte „Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých na území BBSK“

Informácie o projekte

Prioritná os: 401404 – 4P4 Záruka pre mladých (Zamestnanosť mladých ľudí)

Fond: ESF+

Špecifický cieľ: 401404059 – ESO4.12 Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí (ESF+) – menej rozvinuté

Kód výzvy: PSK-MPSVR-022-2023-DV-ESF+

Kód projektu: 401404DZA3

Kód ŽoNFP: NFP401404DZA3

Zmluva o NFP č. Z401404DZA3

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.

ZAZMLUVNENÁ VÝŠKA NFP (Zmluva o NFP č. Z401404DZA3)

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu

346 966,99 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EU a ŠR (92% z celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu v EUR):

319 209,63 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa (8% z celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu v EUR):

27 757,36  EUR

 

Odkazy:

https://www.eurofondy.gov.sk/program-slovensko/index.html

www.employment.gov.sk

 

 

POPIS PROJEKTU

 

Hlavný cieľ projektu: Prispieť k zníženiu počtu mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov, ktorí sú v situácii NEET, teda mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nie sú v procese vzdelávania, ani odbornej prípravy, s dôrazom na tých, ktorí sú neaktívni, teda nie sú registrovaní na úradoch práce. Hlavnou aktivitou projektu je obstaranie regionálnej analýzy, ktorá sa stane východiskom pre vznik formálneho regionálneho partnerstva, tvorbu regionálneho akčného plánu, ako aj pre identifikáciu lokality vhodnej na zriadenie ôsmeho JKM v BBSK.

Cieľovou skupinou (CS) projektu sú v zmysle Odporúčania Rady o moste k pracovným miestam – posilnení Záruky pre mladých ľudí: mladí ľudia v situácii NEET, vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy; mladí ľudia ohrození situáciou NEET: žiaci základných a stredných škôl, vrátane žiakov so ŠVVP; mladí ľudia so zdravotným postihnutím; mladí ľudia z MRK; mladí ľudia, štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov; mladí ľudia, ktorí dosiahli vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie; mladí rodičia; mladí dospelí odchádzajúci z CDR; mladí ľudia po skončení výkonu trestu odňatia slobody. V zmysle Odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje Európska záruka pre deti: deti v núdzi. Výstup projektu bude obstaranie regionálnej analýzy pre Banskobystrický samosprávny kraj, ktorá sa stane východiskom pre vznik formálneho regionálneho partnerstva, tvorbu regionálneho akčného plánu, ako aj pre identifikáciu lokality vhodnej na zriadenie ôsmeho jednotného kontaktného miesta pre prácu s mládežou.

 

Hlavná aktivita: Obstaranie regionálnej analýzy, ktorá je východiskom pre vznik formálneho regionálneho partnerstva, tvorbu regionálneho akčného plánu, ako aj identifikáciu lokalít vhodných na zriadenie tzv. jednotných kontaktných miest (ďalej len „JKM“) pre prácu s mládežou.

Hlavná aktivita bude realizovaná nasledovne prostredníctvom dvoch podaktivít:

 1. Obstaranie regionálnej analýzy o mladých ľuďoch ohrozených situáciou NEET a v situácii NEET v BBSK. V rámci tejto aktivity bude v úvodnej fáze projektu nadviazaná spolupráca s vysokou školou/univerzitou, výskumnou inštitúciou, ktorá má preukázateľné expertné skúsenosti s obdobným výskumom v sociologickej oblasti. Výskumná inštitúcia vypracuje regionálnu analýzu o mladých ľuďoch v situácii NEET a ohrozených situáciou NEET v BBSK v súlade s dokumentom „Štruktúra pre tvorbu regionálnej analýzy o mladých ľuďoch ohrozených situáciou NEET a v situácii NEET“, ktorá tvorí prílohu č. 13 predmetnej výzvy, v rámci ktorej je uvedená Žiadosť predkladaná. Odborný tím projektu sa bude počas celej doby realizácie v úlohe zadávateľa a obstarávateľa podieľať na jej tvorbe a sledovať postupný progres jej vzniku. Po vytvorení regionálnej analýzy zabezpečíme prostredníctvom posudku nezávislého experta vyhodnotenie súladu s vyššie zmienenou štruktúrou a posúdenie kvality spracovania. Doba realizácie podaktivity:1.2024 – 31.10.2024
 2. Tvorba regionálneho partnerstva a regionálneho akčného plánu implementácie Záruky pre mladých. Cieľom je vytvoriť pre územie BBSK regionálne partnerstvo záruky pre mladých, regionálny akčný plán implementácie Záruky pre mladých participatívnym prístupom a zabezpečiť udržateľné fungovanie regionálneho partnerstva aj po ukončení realizácie aktivít projektu. úvodnej fáze projektu sa vytvorí formálna štruktúra regionálneho partnerstva pod záštitou VÚC. V rámci Regionálnej analýzy zhotovenej výskumnou inštitúciou sa vyhodnotí, ktorí relevantní partneri regionálnej úrovne majú byť zapojení do jednotlivých komôr, resp. pracovných skupín, tak aby členovia komôr zastupovali rôzne sektory, napr. štátna správa, obce/mestá, zamestnávatelia, sociálne služby, tretí sektor, mládežnícke organizácie a pod. a budú sformované jednotlivé komory/ pracovné skupiny zastupujúce identifikovaných kľúčových aktérov. Členovia komôr si dohodnú spôsob ich práce a tiež zvolia zástupcov do Rady regionálneho partnerstva. V rámci úvodnej fázy budú tiež v spolupráci s právnickým tímom pripravené administratívne podklady k návrhu fungovania partnerstva(štatút, poverenia, spôsob hlasovania a pod.). Z vybraných zástupcov jednotlivých komôr bude zriadená regionálna rada partnerstva Záruky pre mladých. Doba realizácie podaktivity: 1.1.2024 – 30. 6. 2025

Výstupy projektu:

 1. Funkčné a udržateľné partnerstvo Záruky pre mladých zriadené zastupiteľstvom VÚC:
  • uznesenie zastupiteľstva VÚC o zriadení regionálneho partnerstva Záruky pre mladých,
  • štatút partnerstva,
  • uznesenie partnerstva o schválení/prijatí opisu udržateľného fungovania regionálneho partnerstva,
  • uznesenie zastupiteľstva VÚC o schválení/prijatí opisu udržateľného fungovania regionálneho partnerstva.
 2. Regionálny akčný plán implementácie Záruky pre mladých:
  • schválený/prijatý radou partnerstva,
  • schválený/prijatý zastupiteľstvom VÚC (uznesenie o schválení/prijatí zastupiteľstvom VÚC).

 

Miestom realizácie projektu je územie BBSK s plánom trvania na 18 mesiacov, od 1/2024 do 6/2025.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751