podpora zamestnanosti

Oddelenie podpory zamestnanosti zabezpečuje prevádzkovanie regionálnych centier práce s mládežou SPACE, ktoré sú pilotným modelom siete podporných a motivačných centier pre mladých vo veku od 13 do 29 rokov vrátane zamerané na podporu zamestnanosti a prevenciu nezamestnanosti mladých. Prostredníctvom centier práce s mládežou SPACE ponúkame mladým ľuďom do 29 rokov komplexné služby rozvoja, podpory a poradenstva pre ich plynulý prechod zo školy do zamestnania alebo návrat na trh práce. Venujeme sa najmä mladým nezamestnaným ľuďom do 29 rokov (NEET), študentom základných a stredných škôl a znevýhodneným mladým ľuďom.

CIELE

     ►   ponúkať efektívnu a kvalitnú podporu pre rozvoj osobnosti

     ►   začlenenie NEET ľudí do aktívneho života

     ►   mapovanie a identifikácia NEET

     ►   vytvorenie bezpečného priestoru a partnerstiev pre cieľovú skupinu a aktérov v regióne

     ►   zníženie nezamestnanosti v kraji

V centrách ponúkame komplexnú ponuku služieb rozvoja, podpory, informačných služieb a poradenstva na jednom mieste. Naše služby sú zdrojom inšpirácie a objavovania svojho potenciálu, kde je každý rešpektovaný, prijatý a vypočutý.

AKTIVITY

       ►     Implementácia NP Overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK

       ►     Koordinácia činnosti a aktivít v siedmich Centrách práce s mládežou SPACE

       ►     Realizácia aktivít a poskytovanie služieb v rámci Centier práce s mládežou: neformálne vzdelávanie, rozvojové a voľnočasové aktivity,                       budovanie kreatívnych a technických zručností, poskytovanie odborného poradenstva

       ►     Sieťovanie a budovanie partnerstiev s organizáciami, inštitúciami a aktérmi pracujúcimi s mládežou do 29 rokov s cieľom vytvorenia                        komplexnej ponuky pre mladých ľudí

       ►     Mapovanie potrieb mladých ľudí a kontaktná práca s mladými ľuďmi v teréne

       ►     Príprava analytických podkladov a spracovanie štatistických údajov súvisiacich s overením modelu centier práce s mládežou

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751