podpora zamestnanosti

Oddelenie podpory zamestnanosti realizuje projekty zamerané na podporu zamestnanosti mladých ľudí a prostredníctvom preventívnych aktivít sa snaží predchádzať ich upadnutiu do situácie NEET (medzinárodne používaná skratka na označenie mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní a nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy).

Prostredníctvom projektu SPACE – jednotné kontaktné miesta (JKM) pre mladých v BBSK ponúkame mladým ľuďom do 30 rokov komplexné služby rozvoja, podpory a poradenstva pre ich plynulý prechod zo školy do zamestnania alebo návrat na trh práce. Venujeme sa najmä mladým nezamestnaným ľuďom v situácii NEET a mladým ľuďom ohrozeným situáciou NEET (napr. študentom základných a stredných škôl, vrátane žiakov so ŠVVP,  ľuďom so zdravotným znevýhodnením, nízkym vzdelaním, príslušníkom marginalizovaných komunít alebo menšín a pod.).

V rámci pilotného projektu ALMA ponúkame možnosť pre mladých znevýhodnených ľudí zúčastniť sa jedinečnej pracovnej mobility v zahraničí, ktorá predstavuje efektívny nástroj pri ich opätovnom zaradení na trh práce.

Naša úspešná prax SPACE JKM a pilotovanie projektu ALMA na Slovensku ako medzinárodne uznávaného nástroja v zamestnanosti mladých znevýhodnených ľudí nás viedli k realizácii projektu Regionálnych analýz a partnerstiev pre mladých na území BBSK, ktoré umožnia v našom kraji vytvoriť jedinečné partnerstvá relevantných aktérov v oblasti podpory zamestnanosti mladých ľudí. Vypracovanie regionálnej analýzy a spolupráca aktérov v rámci regionálneho partnerstva pod záštitou BBSK prinesie prijatie regionálneho akčného plánu s opatreniami, ktoré prispejú k zníženiu nezamestnanosti mladých ľudí v kraji.

CIELE

     ►   identifikácia a začlenenie osôb NEET do aktívneho života

     ►   ponuka efektívnej a kvalitnej podpory pre všestranný rozvoj osobnosti

     ►   vytvorenie funkčných partnerstiev v rámci spolupracujúcich organizácií pre efektívne riešenie zložitých situácií osôb z                      cieľovej skupiny

     ►   realizácia pracovných mobilít v Taliansku a Českej republike pre mladých znevýhodnených ľudí

     ►   vytvorenie funkčného regionálneho partnerstva a prijatie regionálneho akčného plánu v BBSK pod záštitou kraja

     ►   zníženie nezamestnanosti v kraji

V centrách ponúkame komplexnú ponuku služieb rozvoja, podpory, informačných služieb a poradenstva na jednom mieste. Naše služby sú zdrojom inšpirácie a objavovania svojho potenciálu, kde je každý rešpektovaný, prijatý a vypočutý.

AKTIVITY

       ►     Implementácia projektu SPACE – jednotné kontaktné miesta pre mladých v BBSK ako pokračovanie a inovovanie zrealizovaného                               národného projektu “ Overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK“

       ►     Implementácia projektu „Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých na území BBSK“

       ►     Implementácia projektu „Pilotovanie projektu ALMA na Slovensku“

       ►     Koordinácia činností a aktivít v siedmich SPACE JKM

       ►     Realizácia aktivít a poskytovanie služieb v rámci SPACE JKM: odborné poradenstvá, neformálne vzdelávanie, rozvojové aktivity,                                 budovanie kreatívnych a technických zručností, dobrovoľníctvo a service learningové aktivity

       ►     Sieťovanie a budovanie partnerstiev s organizáciami, inštitúciami a aktérmi pracujúcimi s mládežou do 30 rokov, s cieľom vytvorenia                       komplexnej podpory a ponuky služieb pre mladých ľudí

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751