podpora regionálnej ekonomiky
Našim cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj udržateľného regionálneho rozvoja obcí pôsobiacich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Prispievame k zvyšovaniu ekonomickej, sociálnej a environmentálnej odolnosti nášho regiónu.
 V oblasti projektového riadenia zabezpečujeme pomoc pri vyrovnávaní regionálnych rozdielov na území kraja prostredníctvom efektívneho čerpania eurofondov/dotácií pre konkrétnu cieľovú skupinu – malé obce do  2000 obyvateľov.
 V oblasti cirkulárnej ekonomiky naše činnosti reflektujú požiadavky trhu na všetkých potrebných úrovniach, vrátane vzdelávania, výskumu a tvorby politík, pričom zahŕňajú spoluprácu na riešeniach environmentálnych výziev na národnej a európskej úrovni.

CIELE

       ►   Udržateľný regionálny rozvoj

       ►   Zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja

       ►   Posilnenie výskumného potenciálu pri využívaní obnoviteľných zdrojov

       ►   Aplikovanie enviromentálnych politík

       ►   Nárast počtu inovatívnych projektov

AKTIVITY

       ►    Konzultačné činnosti k príprave projektových žiadostí

       ►    Príprava, implementácia a monitorovanie projektov financovaných z fondov EÚ, Plánu obnovy a odolnosti SR, Operačného programu                        Slovensko

       ►    Krízový manažment

       ►    Podpora a zapracovanie enviromentálnej témy do vzdelávacieho procesu

       ►    Sieťovanie a budovanie partnerstiev k posilneniu výskumného potenciálu v cirkulárnej ekonomike

Konferencia inteligentné obce 2023 (viac info)

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751