Našim cieľom v danej oblasti je vytvárať podmienky pre rozvoj udržateľného regionálneho rozvoja obcí pôsobiacich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Prispievame k zvyšovaniu ekonomickej, sociálnej a environmentálnej odolnosti oblastí Banskobystrického kraja.

Zabezpečujeme pomoc pri vyrovnávaní regionálnych rozdielov na území BBSK
prostredníctvom efektívneho čerpania eurofondov / dotácií pre cieľovú skupinu – malé obce do 1000 / 2000 obyvateľov.

Zaisťujeme komplexné služby v oblasti projektového riadenia a dotačného manažmentu. Zaisťujeme celý projektový cyklus. Staráme sa o projekt od prvotného projektového zámeru, cez vyhľadanie vhodného dotačného mechanizmu, prípravu a podanie žiadosti o podporu, projektovú realizáciu až po fázu udržateľnosti.

CIELE

       ►   Udržateľný regionálny rozvoj

       ►   Poskytovanie kvalitných informácii v oblasti dotačnej problematiky

       ►   Nárast počtu podaných projektových žiadostí

       ►   Nárast počtu implementovaných projektov

       ►   Vysoká profesionalita pri administrácii projektov

       ►   Zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja

       ►   Nárast počtu inovatívnych projektov realizovaných na území obcí BBSK

AKTIVITY

       ►    Konzultačná činnosť vedúca k budúcej príprave ŽoNFP / ŽoPPM

       ►    Posúdenie existujúcich projektových zámerov

       ►    Vyhľadávanie vhodných finančných schém na financovanie (Výziev)

       ►    Príprava projektov financovaných z fondov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti SR

       ►    Implementácia projektov / Externý projektový manažment

       ►    Monitorovanie projektov

       ►    Krízový manažment

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751