Udržateľný rozvoj cykloturistiky
v Národnom parku Muránska Planina

Základné informácie o projekte

Prijímateľ výzvy: ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., Námestie SNP 14585/1A 97401 Banská Bystrica
Kód výzvy: 05I01-18-V01
Názov komponentu: Komponent 5 – Adaptácia na zmenu klímy
Názov investície: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Kód projektu: 05I01000034
Trvanie projektu: 01/2023 – 03/2026
Miesto realizácie: Národný park Muránska planina
Prostriedky mechanizmu: 434 272,04 €

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (link crz.gov.sk)

Hlavným cieľom projektu je rozvoj cykloturistiky v Národnom parku Muránska planina s dôrazom na udržateľné sprístupňovanie prírodných lokalít a atraktivít návštevníkom v prírodnom cestovnom ruchu.

Medzi špecifické ciele projektu patrí sprístupnenie NP Muránska planina a bodov záujmu prostredníctvom nových cykloturistických trás s dôrazom na prepájanie dôležitých bodov záujmu a interpretáciu prírodného a kultúrneho dedičstva. Taktiež zvyšovanie kvality existujúcich cykloturistických trás, prostredníctvom obnovy značenia a údržby trás.

Zvyšovanie informovanosti cykloturistov bude podporené umiestnením cykloturistických máp ako informačných prvkov, kde sa okrem mapovej verzií ponúkaných cykloturistických trás dozvedia aj o potrebách ochrany prírody a krajiny. Svojim spôsobom bude projekt v rámci SR pilotný v procese monitorovania a analýzy pohybu cykloturistov v Národnom parku.

Analýza získaných dát nám ponúka možnosti sledovať intenzitu zaťaženia životného prostredia. A v neposlednom rade koordinácia aktivít a spolupráca v oblasti cykloturistiky v NP Muránska planina s dôrazom na ochranu prírody tak, aby bol rozvoj cykloturistiky riadený v súlade so Zásadami, ktoré boli navrhnuté aj v rámci Stratégie rozvoja udržateľného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina do roku 2030.

Aktuality

Projektové míľniky

Pripravujeme

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751