Overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK

(Národný projekt)

Informácie o projekte

Prioritná os: 8. REACT-EU
Investičná priorita: 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte s pandémiou COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Kód výzvy: OP ĽZ NP 2021/8.1.1/RO-08
Kód projektu: 312081BMM9
Zmluva o NFP č. Z312081BMM9

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

ZAZMLUVNENÁ VÝŠKA NFP (Zmluva o NFP č. Z312081BMM9)

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu: 3 679 184,80 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EU a ŠR (95% z celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu v EUR): 3 495 225,56 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa (5% z celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu v EUR): 183 959,24 EUR

Odkazy:
www.ludskezdroje.gov.sk
www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk

POPIS PROJEKTU

Hlavný cieľ projektu: Overenie pilotného modelu prístupu k práci s mládežou pre podporu zamestnanosti a vypracovať regionálnu štúdiu uplatniteľnosti modelu centier práce s mládežou ako nástroja práce s mládežou, starostlivosti o mládež a podpory zamestnanosti mladých a predchádzaniu ich upadnutiu do statusu NEET.

Aktivita bude prebiehať počas celej doby realizácie projektu, v rámci tohto obdobia budú postupne prebiehať všetky podaktivity a čiastkové aktivity. Z časového hľadiska je realizácia nasledovná:

Podaktivita 1.1. Analýza prostredia prebieha počas prvých 27 mesiacov, pričom pri realizácií je zapojený tím analytikov

Podaktivita 1.2. Vytvorenie a prevádzkovanie MC pre mladých prebieha počas 29 mesiacov (vo fáze vytvorenia prvé 2 mesiace) a prevádzkovanie MC (27mesiacov), pričom podaktivita nadväzuje na Podaktivitu 1.3. Pilotné overenie v praxi, ktorá má trvanie 27 mesiacov. Pri realizácií sú zapojení odborní pracovníci centra, pracovní poradcovia, asistenti začleneného a konzultanti.

Podaktivita 1.4. Vypracovanie regionálnej štúdie prebieha počas posledných 27 mesiacoch, kde tím analytikov priebežne zapracuje všetky podklady a finálne vypracuje regionálnu štúdiu.

Podaktivita 1.5. riadenie projektu a koordinácia podaktivít prebieha počas celej realizácie projektu (29 mesiacov), pričom pri realizácií sú zapojení projektový manažér, finančný manažér, koordinátor centier práce s mládežou, koordinátor centra, koordinátor centier pre podporované zamestnávanie a asistent projektového manažéra.

Centrá práce s mládežou budú realizovať:
1. Voľnočasové aktivity pre cieľovú skupinu: Neformálne aktivity, spoločenské hry, stretnutia a neformálne diskusie, ktoré môžu byť organizované v spolupráci s partnermi z rôznych oblastí (neziskové organizácie, obchodné komory, zamestnávatelia…). Účelom je prilákať cieľovú skupinu do centier.
2. Práca s mládežou s prvkami karierového poradenstva : V neformálnej atmosfére bude umožnené odborným pracovníkom centra pracovať s cieľovou skupinou a poskytnúť jej služby práce s mládežou s prvkami kariérového poradenstva – diskusia o záujmoch, rozvoj soft skills, pomoc s prípravou nazamestnanie, workshopy. Tu nadviažeme na už existujúce kariérne centrum vo Zvolene, ktoré bude zahrnuté do analýzy v rámci prvej podaktivity.
3. Kreatívne a inovačné aktivity: Ďalšou oblasťou, je rozvoj ich kreatívneho potenciálu, ktorý im bude poskytnutý rovnakým spôsobom, keďže súčasťou centier bude aj priestor pre rozvoj kreatívnych, inovačných, zelených a digitálnych zručností. Tieto aktivity budú nadväzovať na výsledky analýzy v rámci prvej podaktivity, ktorá zmapuje aj činnosť existujúceho innoLABBu v Banskej Bystrici, prípadne ďalších, ktoré vzniknú v regióne.

Cieľovou skupinou projektu sú: NEET do 30 rokov s dôrazom na ženy, MRK, osoby so ZP, migrantov, súčasní a bývalí klienti centier pre deti a rodiny, iné zraniteľné a znevýhodnené osoby a žiaci základných škôl a stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP, ktorí sú najviac ohrození situáciou NEET. Miestom realizácie projektu je územie BBSK (7 vybraných okresov BBSK) s plánom trvania na 29 mesiacov s predpokladaným začiatkom od 08/2021 a ukončením realizácie 12/2023.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751