Strategické plánovanie

Akčné plány pre okresy

Nastavená metodika tvorby akčných plánov je postavená na mobilizácii projektových zámerov zdola, ktoré najviac reflektujú využitie miestneho potenciálu, preukážu ekonomický dopad a majú verejno-prospešný charakter.

Pilotný projekt akčných plánov sme spustili v septembri 2018 výkopovým stretnutím v Brezne.

Akčné plány majú ponúknuť ucelený pohľad na problémy a výzvy, ktorým okresy čelia, predstaviť rozvojové priority samosprávneho kraja s jasne stanovenými merateľnými cieľmi a navrhnúť najlepšie možnosti využitia miestneho potenciálu. Metodika tvorby akčných plánov je postavená na mobilizácii projektových zámerov zdola, preto v rámci participácie na stretnutia prizývame aj miestnych aktérov a strategických partnerov za jednotlivé rozvojové oblasti. Aktívne sa tiež môžu podieľať zapojením sa do pracovných skupín.

Po úvodnom výkopovom stretnutí majú účastníci možnosť predkladať svoje názory, nápady, riešenia a projektové zámery. Všetky projektové zámery sú individuálne posudzované programovými špecialistami Rozvojovej agentúry, ktorí odporučia ďalší postup. Naši kolegovia zo Sekcie prípravy a implementácie projektov k jednotlivým projektovým zámerom vyhľadávajú možnosti financovania z výziev v rámci EŠIF aj národných dotačných schém a tie následne konzultujú s predkladateľmi.

Akčný plán Brezno september 2018

Cestovný ruch

Rozvojové podnety za oblasť cestovný ruch boli riešené priebežne cez OOCR Región Horehronie a zároveň sa zahájila práca v piatich pracovných skupinách (Areál Osrblie, Majstrovstvá sveta juniorov a mládeže v biatlone, Huculská magistrála, Horehronský expres, Čiernohronská železnička).

Školstvo a zamestnanosť

Za oblasť školstvo a zamestnanosť sa uskutočnili dve sektorové stretnutia (v priebehu novembra 2018 so strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK z okresu Brezno a 12.12. 2018 s organizáciami pracujúcimi s mládežou).

Sociálna ekonomika

V oblasti sociálnej ekonomiky sa vytvorili kooperujúce vzťahy s pobočkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmä z dôvodu zakladania krajského sociálneho podniku Rozvojové služby BBSK, s.r.o. a náboru pracovníkov.

Dátové analýzy

Sekciou dátových analýz v RABBSK, n.o. bol zrevidovaný a aktualizovaný socio-ekonomický profil okresu Brezno ako súčasť analytickej časti Akčného plánu okresu Brezno.

V roku 2019 pokračujeme v tvorbe akčných plánov pre ďalšie okresy Banskobystrického samosprávneho kraja.

Predbežný harmonogram tvorby akčných plánov

30. máj 2019

Z

Revúca

25. jún 2019

Z

Lučenec a Poltár

27. august 2019

Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica

12. september 2019

Rimavská Sobota

10. október 2019

Krupina

24. október 2019

Veľký Krtíš

14. november 2019

Banská Bystrica

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751