Služby a aktivity RA BBSK, n.o.

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služiby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

 • služby regionálneho rozvoja a zamestnanosti pre oblasť dopravy, cestovného ruchu, sociálnej ekonomiky a zvyšovania uplatniteľnosti absolventov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti zakladateľa,
 • spracovanie projektových žiadostí a implementácia rozvojových projektov,
 • tvorba regionálnych štúdií, analýz a odborných prác a účasť na tvorbe koncepčných a strategických dokumentov,
 • poskytovanie informačných a poradenských služieb ohľadom čerpania pomoci z fondov EÚ a ostatných nástrojov regionálneho rozvoja,
 • vyhľadávanie vhodných výziev a zdrojov na financovanie programových priorít regionálneho rozvoja,
 • spolupráca s orgánmi verejnej moci, a to od miestnej úrovne až po ústrednú,
 • spolupráca s lokálnymi podnikateľskými ako aj nepodnikateľskými subjektmi,
 • podpora jednotlivých regiónov zakladateľa so zameraním sa najmä na najmenej rozvinuté regióny,
 • tvorba sociálnych podnikov a uzatváranie strategického partnerstva so zamestnávateľmi, súkromnými subjektmi a verejnoprávnymi subjektmi so zameraním sa predovšetkým na sociálny rozmer (bez tvorby zisku),
 • zvyšovanie zamestnanosti s osobitným zameraním sa na absolventov stredných škôl a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
 • tvorba koncepcie opráv a rekonštrukcií ciest II. a III. triedy v správe zakladateľa,
 • realizácia dopravného prieskumu, a to najmä, nie však výlučne za účelom potreby plánovania rozvoja cestovného ruchu,
 • monitorovanie dopadov projektov a aktivít regionálneho rozvoja,
 • podpora medzinárodnej spolupráce, medziregionálnej spolupráce a tvorby partnerstiev,
 • podpora sociálnej starostlivosti s osobitným zameraním na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva,
 • podpora budovania národnej, národnostnej, regionálnej a európskej identity,
 • podpora a koordinácia kultúrneho manažmentu a kreatívneho priemyslu a vo vzťahu k posilneniu dopadov regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu,
 • získavanie, tvorba, analýza koncepčných materiálov o mládeži a v oblasti práce s mládežou a ich implementácia,
 • systematické vykonávanie práce s mládežou na zabezpečovanie opatrení lokálnej, regionálnej nadnárodnej a medzinárodnej koncepcie,
 • sieťovanie a vytváranie príležitostí pre mládež a pracovníkov s mládežou,
 • podpora práce s mládežou so znevýhodnením ,
 • vzdelávanie v oblasti podpory práce s mládežou, neformálne vzdelávanie mládeže a pracovníkov s mládežou
 • podpora zapojenia mládeže do dobrovoľníckej služby,
 • podpora a rozvoj dobrovoľníctva v Banskobystrickom samosprávnom kraji,
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751