Revitalizácia historického Coburgovského parku
v Pohorelej Maši

Základné informácie o projekte

Prijímateľ výzvy: ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., Námestie SNP 14585/1A 97401 Banská Bystrica
Kód výzvy: 05I01-18-V01
Názov komponentu: Komponent 5 – Adaptácia na zmenu klímy
Názov investície: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Kód projektu: 05I01000022
Trvanie projektu: 01/2023 – 03/2026
Miesto realizácie: Obec Pohorelá, časť Pohorelská Maša
Prostriedky mechanizmu: 845 387,50 €

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (link crz.gov.sk)

Hlavným cieľom projektu je revitalizácia historického prírodno-krajinárskeho Coburgovského parku v Pohorelskej Maši s dôrazom na zvýšenie odolnosti územia na nepriaznivé prejavy zmeny klímy, podporu biodiverzity a zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt krajiny.

Predmetom revitalizácie je rozľahlý park s dôležitou historickou hodnotou, ktorý predstavuje významný prvok zelenej a modrej infraštruktúry v území. Park je situovaný oproti Coburgovskému kaštieľu v Pohorelskej Maši v blízkosti štátnej cesty I/66. Tvorí ucelený urbanistický celok s náprotivným kaštieľom, kostolom sv. Filipa a Coburgovskou kúriou, ktorá sa nachádza priamo v parku. Murovaný kaštieľ dal postaviť syn Ferdinanda Coburga August v rokoch 1834-1835. Oproti kaštieľu vznikol neskôr vzácny park a v ňom jednopodlažná secesná budova v ktorej sídlila správa majetku Coburgovcov. Pohorelská Maša bola kedysi sídlom Coburgovského železiarskeho komplexu, ktorý sa rozprestieral vo ôsmych hámorníckych osadách pozdĺž horného toku rieky Hron.

Revitalizácia parku prinesie priestor pre prezentáciu významnej histórie regiónu spätej so spracovaním železnej rudy. Zároveň však bude príležitosťou pre prírodu, miestom pre poukázanie na vzácne prírodné hodnoty okolitých národných parkov Muránska planina a Nízke Tatry. Revitalizovaný park bude príležitosťou aj pre región a jeho obyvateľov, nakoľko bude park napojený na vznikajúcu kultúrnu trasu Coburgovská železná cesta, ktorá prepája miesta späté so šľachtickým Coburgovským rodom na Horehroní, Slovensku a má potenciál prepájať nás so zahraničím.

Aktuality

Pripravujeme

Projektové míľniky

Pripravujeme

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751