Základnou povinnosťou samosprávneho kraja vo všeobecnosti je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Túto povinnosť realizuje BBSK prostredníctvom svojich kompetencií v zmysle ust. § 4 odsek 1 zákona číslo 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení.

Nevyhnutným predpokladom aktívneho napĺňania programových priorít regionálneho rozvoja v Banskobystrickom samosprávnom kraji (ďalej len “BBSK”) v rokoch 2018 – 2022, schválených v marci 2018 pre oblasť dopravy, cestovného ruchu, sociálnej ekonomiky a zvyšovania uplatniteľnosti absolventov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK je budovanie odborných a projektových kapacít, ktoré umožnia cielenú a efektívnu alokáciu financií z vlastných zdrojov BBSK ako aj externých zdrojov, zvlášť z dotačných mechanizmov.

Z praxe iných samostatných krajov (napr. Prešovského, Žilinského a Košického samosprávneho kraja) vyplýva, že vhodným nástrojom na dosiahnutie rozvojových cieľov je zriadenie samostatného právneho subjektu (neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecno-prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 o neziskových organizáciách). Takýto subjekt navyše umožní odbúranie súčasných obmedzení Úradu BBSK pri získavaní a čerpaní financií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len “EŠIF”).

Úrad BBSK sa preto rozhodol založiť „Rozvojovú agentúru Banskobystrického samosprávneho kraja” (ďalej len “Rozvojová agentúra”) s právnou formou nezisková organizácia ako jeho jediný zakladateľ.

Programové priority

Príprava návrhov a realizácia programových priorít kraja v regionálnom rozvoji v oblasti koordinácie regionálneho rozvoja, dopravy, sociálnej ekonomiky, cestovného ruchu a zvyšovania uplatniteľnosti absolventov stredných škôl

Monitorovanie

Monitorovanie dopadov aktivít a projektov regionálneho rozvoja

Sieťovanie

Vytvárať efektívne kooperačné siete na území kraja s partnermi zo samosprávy, tretieho sektora, podnikateľského sektora aj verejnej správy a byť ich integrálnou súčasťou v záujme identifikácie a realizácie riešení pre postupné zvyšovania kvality života obyvateľov kraja

Predmetom činnosti organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. (RABBSK) vznikla súhlasom krajského zastupiteľstva na založenie neziskovej organizácie RABBSK, n.o., uznesenie č. 38/2018 zo dňa 26. apríla 2018. Po tomto schválení dokumentov k založeniu a činnosti RABBSK, n.o. bol zrealizovaný zápis organizácie do registra neziskových organizácií dňa 22.5.2018.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751