Strategické plánovanie

Akčné plány pre okresy

Nastavená metodika tvorby akčných plánov je postavená na mobilizácii projektových zámerov zdola, ktoré najviac reflektujú využitie miestneho potenciálu, preukážu ekonomický dopad a majú verejno-prospešný charakter.

Pilotný projekt akčných plánov sme spustili v septembri 2018 výkopovým stretnutím v Brezne.

Akčné plány majú ponúknuť ucelený pohľad na problémy a výzvy, ktorým okresy čelia, predstaviť rozvojové priority samosprávneho kraja s jasne stanovenými merateľnými cieľmi a navrhnúť najlepšie možnosti využitia miestneho potenciálu. Metodika tvorby akčných plánov je postavená na mobilizácii projektových zámerov zdola, preto v rámci participácie na stretnutia prizývame aj miestnych aktérov a strategických partnerov za jednotlivé rozvojové oblasti. Aktívne sa tiež môžu podieľať zapojením sa do pracovných skupín.

Po úvodnom výkopovom stretnutí majú účastníci možnosť predkladať svoje názory, nápady, riešenia a projektové zámery. Všetky projektové zámery sú individuálne posudzované programovými špecialistami Rozvojovej agentúry, ktorí odporučia ďalší postup. Naši kolegovia zo Sekcie prípravy a implementácie projektov k jednotlivým projektovým zámerom vyhľadávajú možnosti financovania z výziev v rámci EŠIF aj národných dotačných schém a tie následne konzultujú s predkladateľmi.

Akčný plán Brezno september 2018

Cestovný ruch

Rozvojové podnety za oblasť cestovný ruch boli riešené priebežne cez OOCR Región Horehronie a zároveň sa zahájila práca v piatich pracovných skupinách (Areál Osrblie, Majstrovstvá sveta juniorov a mládeže v biatlone, Huculská magistrála, Horehronský expres, Čiernohronská železnička).

Školstvo a zamestnanosť

Za oblasť školstvo a zamestnanosť sa uskutočnili dve sektorové stretnutia (v priebehu novembra 2018 so strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK z okresu Brezno a 12.12. 2018 s organizáciami pracujúcimi s mládežou).

Sociálna ekonomika

V oblasti sociálnej ekonomiky sa vytvorili kooperujúce vzťahy s pobočkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmä z dôvodu zakladania krajského sociálneho podniku Rozvojové služby BBSK, s.r.o. a náboru pracovníkov.

Dátové analýzy

Sekciou dátových analýz v RABBSK, n.o. bol zrevidovaný a aktualizovaný socio-ekonomický profil okresu Brezno ako súčasť analytickej časti Akčného plánu okresu Brezno.

V roku 2019 boli zrealizované a predstavené akčné plány pre všetky okresy Banskobystrického samosprávneho kraja.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751