Cestovný ruch a rozvoj vidieka

Na podporu cestovného ruchu Rozvojová agentúra uskutoční nasledujúce aktivity vedúce k zvýšeniu odborných a koordinačných kapacít, ako aj vytvorením schémy financovania prioritných projektov pre svojich hlavných partnerov v zabezpečení strategického rozvoja cestovného ruchu v kraji.

1. STANOVENIE PRODUKTOVÝCH LÍNIÍ, DOBUDOVANIE PRODUKTOV A MARKETING

Cieľom nie je budovať značku BBSK, ale cez strešnú komunikačnú identitu kraja posilňovať značky jednotlivých destinácií (Stredné Slovensko, Horehronie, Podpoľanie, Novohrad, Gemer, Tekov s Dudincami, Gron alebo Pohronie a Banská Štiavnica) a budovať značky produktových línií, ktoré budú odzrkadľovať jedinečné a unikátne zážitky pre návštevníka v jednotlivých destináciách kraja.

Produktové línie:

  • prírodné dedičstvo (prírode blízky turizmus v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach a geoparkoch)
  • kultúrne dedičstvo (poznávanie lokalít UNESCO, technických pamiatok, hradov, NKP, osobností)
  • vidiecke prostredie a kúpele

Cieľom je, aby sa lokality, ktoré majú potenciál byť atraktívnymi turistickými bodmi záujmu v týchto produktových líniách, alebo už nimi sú, dobudovali, a aby bol pre ne realizovaný moderný marketing na cieľových trhoch v zmysle analýz a marketingovej stratégie.
Akékoľvek koncepčné dokumenty a analýzy bude realizovať Rozvojová agentúra BBSK, n.o. v úzkej spolupráci s OOCR. Rozvojové priority v produktových líniách budú zároveň v súlade s prioritami budovania cestnej a cykloturistickej infraštruktúry.

2. KRAJSKÉ SOCIÁLNE PODNIKY V CESTOVNOM RUCHU

Na to, aby sa cestovný ruch v produktových líniách rozvíjal, je potrebné v záujmových turistických lokalitách na území BBSK zvýšiť atraktívnosť a kvalitu ponuky služieb a návštevníckeho servisu, ako aj obnoviť a udržiavať v dobrom stave turistickú infraštruktúru.

Za týmto účelom budú založené krajské sociálne podniky, ktorých úlohou bude napríklad aj obnova a údržba turistických chodníkov a cyklotrás, miestnych pamätihodností prípadne národných kultúrnych pamiatok. Tieto podniky by zároveň mohli poskytovať aj sprievodcovskú činnosť (napr. lokálnymi dôchodcami, ktorí veľmi dobre poznajú autentické miestne príbehy) a riešiť dostupnosť jednotlivých turistických bodov záujmu.

3. REFORMA KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ

BBSK spravuje na území kraja 22 kultúrnych inštitúcií, ktoré primárne slúžia najmä miestnym občanom na trávenie ich voľného času, pričom by ich bolo možné využiť aj na sprostredkovanie atraktívneho a autentického zážitku s pridanou hodnotou pre návštevníkov kraja. Aj z toho dôvodu bude potrebné zrealizovať postupnú reformu týchto kultúrnych inštitúcií po obsahovej stránke programovej ponuky, ako aj v oblasti práce s publikom, aby sa návštevníci mesta alebo regiónu stali jedným z ďalších cieľových skupín pre kultúrne inštitúcie a boli zdrojom ich udržateľnosti.

4. REGIONÁLNE PULTY, REGIONÁLNE ZNAČKY A ROZVOJ VIDIEKA

Pre rozvoj BBSK je veľmi dôležitá aj lokálna produkcia vo vidieckom a horskom prostredí. Hlavným problémom je, že lokálni producenti nie sú zosieťovaní. Častokrát majú kvalitné tradičné výrobky, ale chýba im marketing a distribúcia cez odbytové kanály. Na to, aby sa lokálne výrobky dostali k bližšie ku koncovému spotrebiteľovi je potrebné zriadiť regionálne pulty, ktoré budú nielen miestom, kde si existujúci, ako aj budúci návštevníci kraja budú môcť produkty zakúpiť, ale kde sa zároveň dozvedia o možnostiach zážitkov na mieste (v regióne, v destinácii), odkiaľ tieto produkty pochádzajú. Regionálne pulty budú slúžiť aj ako nosiče informácií. Regionálne značky pre lokálne produkty budú zladené so značkami destinácií podobne, ako to má napríklad región južného Tirolska. V tomto smere bude potrebná intenzívna spolupráca a koordinácia aj so združeniami MAS.

5. MOBILITA MEDZI TURISTICKÝMI BODMI ZÁUJMU

Častokrát sa stáva, že pokiaľ sa návštevník po destináciách neprepravuje vlastným autom, tak nemá šancu navštíviť viaceré turistické body záujmu v destinácii, nakoľko tieto nie sú prístupné autobusovým ani železničným spojom. Grafikony autobusovej a železničnej dopravy neodzrkadľujú potreby návštevníkov ani turistické toky. Na to, aby sa tieto grafikony vedeli a mohli nastaviť z pohľadu potrieb cestovného ruchu, bude potrebné využiť údaje z monitoringu dopravy, ako aj prieskumy návštevníckeho správania analyzované Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. v spolupráci s Odborom dopravy Úradu BBSK. Cykloturistické koridory budú v kraji realizované koncepčne a to tak, aby boli súčasťou projektu integrovanej dopravy, a aby prepájali atraktívne turistické body záujmu.

6. ZBER DÁT A ICH VYHODNOCOVANIE

V súčasnosti sú pre riadenie cestovného ruchu na území kraja k dispozícii len dáta, ktoré spracováva Štatistický úrad SR ako „ubytovaciu štatistiku”, aj to len v agregovanej podobe, na úrovni okresov a výrazne oneskorene. Žiadne dáta sa formou prieskumov a analýz nezbierajú, čo výrazne sťažuje rozhodovanie a najmä monitoring dopadov rozvojových intervencií a projektov. Zber dát a analytická práca s nimi bude jednou zo základných náplní Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. a bude slúžiť na vyhodnocovanie napĺňania koncepcií, stratégií a pri tvorbe taktických (ročných) plánov. Agregované dáta budú k dispozícii všetkým aktérom cestovného ruchu, ktorí na území kraja pôsobia.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751