Školstvo a zamestnanosť

Rozvojovou prioritou kraja v oblasti školstva je zvyšovanie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl na trhu práce.

V súčasnosti kraj čelí problému s nesúladom medzi ponukou a kvalitou študijných odborov na stredných školách a potrebami trhu práce, čoho výsledkom je, že študenti niektorých stredných škôl majú po skončení štúdia problém zamestnať sa. Práve preto si zvýšenie uplatniteľnosti absolventov kraj stanovil ako jednu zo svojich priorít.

Rozvojová agentúra preto rozbieha viacero projektov a rozvojových aktivít v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania a podpory športu a mládeže.

Stanovené merateľné ciele

1. zvýšenie počtu žiakov v duálnom vzdelávaní

V školskom roku 2018/2019 bolo v duálnom vzdelávaní na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja zapojených 145 žiakov. Kraj si dal za cieľ do roku 2022 zvýšiť tento počet na 500, čo vytvorí predpoklad pre zníženie nezamestnanosti absolventov stredných škôl.

2. nárast počtu žiakov v strojárskych a technických odboroch

Absolventi strojárskych a technických odborov sú na trhu práce najžiadanejší. Paradoxne však medzi študentami patria tieto odborne medzi menej obľúbené a absolventov je nedostatok. Do roku 2022 chce preto kraj dosiahnuť nárast počtu žiakov v strojárskych a technických odboroch o 50 %.

Projekty na podporu a rozvoj školstva, zamestnanosti a mládeže.

Projekt je zmena!

Rozvojová agentúra v spolupráci s Iuventou pomáha mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou uskutočniť v rámci Banskobystrického kraja malé projekty podporujúce regionálny rozvoj.

Rozbehni sa a ostaň v kraji

Projekt Rozbehni sa a ostaň v kraji pomáha mladým, v Banskej Bystrici žijúcim ľuďom, rozbehnúť podnikanie.

Školy za demokraciu

Počas školského roku 2020/2021 sa na 8 stredných školách za pomoci Rozvojovej agentúry BBSK v rámci Banskobystrického kraja podarilo rozbehnúť projekt Školy za demokraciu.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751